Delonix regia

Delonix regia

Delonix regia
  1. Trivialname(n): Flammenbaum
  2. Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae)
  3. Herkunft/Verbreitung: Madagaskar

Delonix regia

Delonix regia

Merkmale: 7 oder mehr Blütenblätter | Rote & rosa Blüten | Bäume & Sträucher |

Weitere Pflanzen aus der Familie Fabaceae (Hülsenfrüchtler)